Putkikaivannot

FINNFOAM putkikoteloilla putkien upotussyvyys voidaan jopa puolittaa.

Vesijohdot ja viemärit asennetaan perinteisesti roudattomaan syvyyteen putkijohtojen jäätymisen ja routavaurioiden välttämiseksi. Syvät pohjavesipinnan alapuolelle ulottuvat putkijohtokaivannot voivat aiheuttaa pohjavedenpinnan alentumista, pehmeähköillä alueilla katujen, putkijohtojen ja rakennusten painumista, muutoksia alueen kasvillisuudessa sekä mahdollisesti myös muita ympäristöhaittoja.

Mikäli viemäröitävien rakennusten alimmat lattiatasot sekä kadun tai piha-alueiden kaltevuus ja korkeuserot sallivat, voidaan maahan routarajan yläpuolelle asennettavien vesi- ja viemärijohtojen jäätyminen ja routavauriot estävät käyttämällä lämmöneristettä putkien suojana.

Lataa asennusohje tästä:

Finnfoam_putkikotelo_asennusohje (PDF, 391 kt)

Asentamalla sekä tuleva vesiputki että lähtevä jätevesiputki samaan hiekalla täytettyyn FINNFOAM-putkikoteloon saadaan edullisesti aikaiseksi lämmönvaihdin, jossa osa jäteveden lämmöstä otetaan talteen ja saadaan pidettyä vesijohto sulana sekä voidaan laskea upotussyvyyttä.

Hulevesiviemäri asennetaan aina putkikotelon ulkopuolelle, mutta routaeristeen alle.
110mm viemäri- ja 40mm vesijohto FINNFOAM putkikotelossa rinnakkain.

Tuotevideo:

Hyvä eristys estää routavauriot

Vesi- ja viemärijohtojen lämmöneristäminen ja routasuojaus perustuu maalämmön ja putkistosta vapautuvan lämmön hyväksikäyttöön. Eristeellä hidastetaan lämmön poistumista talvikautena ja estetään putkiston jäätyminen pitämällä roudan syvyys putken kohdalla putken laen yläpuolella. Samalla vältetään maan routiminen ja routaliikkeistä aiheutuvat putkistovauriot.

Suunnittelussa huomioitavaa

Routasuojauksen suunnittelussa huomioon otettavia tekijöitä ovat ilmasto-olosuhteet, maaperäolosuhteet sekä putkistosta vapautuva lämpö. Putkijohtojen eristäminen suunnitellaan paikkakunnan ankarimman talven mukaan eli enintään kerran 50 vuodessa toistuvan maksimipakkasmäärän F50 mukaan.

Maaperän vaikutus

Putkijohtojen roudaton perustamissyvyys riippuu ilmasto-olosuhteiden lisäksi merkittävästi maaperän laadusta. Hiekka- ja soramaissa sekä karkeissa moreenimaissa routasyvyys on savi- ja silttimaihin nähden suurempi johtuen karkeiden maalajien suuresta lämmönjohtavuudesta sekä pienestä lämmönvarastoimiskyvystä. Vastaavasti matalaan asennettujen putkijohtojen eristämistarve on karkeissa kitkamaissa suurempi kuin runsaasti vettä sisältävissä koheesiomaissa. Myös matalaan kalliokaivantoon asennettavien putkien eristämismahdollisuudet maalämpöä hyväksikäyttäen ovat vähäiset johtuen kallion suuresta lämmönjohtavuudesta sekä vähäisestä kallion lämpövarastosta.

Routivissa savi- ja silttimaissa sekä hienoissa moreenimaissa putkijohdot eristetään vaakasuoraa tasoeristystä käyttäen (ks. oheinen kuva). Voimakkaasti routivilla alueilla käytetään siirtymärakennetta jyrkkien routanousuerojen tasaamiseksi.

Routimattomissa hiekka- ja soramaissa sekä karkeissa moreenimaissa on tarkoituksenmukaisinta käyttää kuperaa putken sivuille ulottuvaa U-eristerakennetta, jolloin putkistosta vapautuvaa lämpöä voidaan käyttää tehokkaammin hyväksi (ks. oheinen kuva).

Matalaan kalliokaivantoon asennettavat putkijohdot suojataan tehokkaasti putken ympäri ulottuvalla eristerakenteella (ks. oheinen kuva). Putkiston virtaaman ja veden lämpötilan on oltava riittävän korkeita pitämään putkisto sulana. Tarvittaessa käytetään sähkölämmityskaapelointia lisälämmön lähteenä putkien toiminnan varmistamiseksi.

Jäteveden lämmön talteenotto

Putkistoista vapautuvaa lämpöä voidaan käyttää hyväksi eristeen mitoituksessa putkistotyypin mukaan. Sadevesiviemärillä saattaa olla jäähdyttävä vaikutus viereisiin putkiin kylmän pintaveden virtauksen ja tuuletuksen ansiosta. Sen sijaan samassa kaivannossa vierekkäin sijaitsevista jätevesiviemäristä ja vesijohdosta vapautuvaa lämpöä voidaan usein hyödyntää eristeen mitoituksessa. Mikäli putkessa kulkevalle nesteelle sallitaan eristettävällä osuudella tietty lämpötilan lasku ja mikäli tämä lisälämpö on pakkaskauden aikana jatkuvaa, se voidaan ottaa huomioon mitoituksessa pienentävänä tekijänä.

Asennussyvyys vaikuttaa kustannuksiin

Putkijohtojen asennussyvyys vaikuttaa oleellisesti putkilinjan rakentamiskustannuksiin, joista tavallisesti yli puolet on kaivu-, louhinta-, asennus- ja täyttökustannuksia. Matalaan asentamisella voidaan pehmeillä alueilla vähentää lisäksi pohjanvahvistustöiden tarvetta kaivantotäytöistä aiheutuvan kuormituksen pienentyessä sekä lyhentää rakennusaikaa ja mahdollisesti välttää rakennusaikaisen kaivannon tuenta. Kustannussäästöt saattavat tällöin muodostua hyvinkin merkittäviksi.

Putkijohtojen routasuojaus voidaan tapauskohtaisesti mitoittaa ao. kuvien mitoituskäyrästöjen avulla.

Tasoeristyksen paksuus, mm (FI-300) ja leveys lisälämmön funktiona erilaisissa pohjaolosuhteissa.

Kotelomuotoisen eristyksen lämmönvastus ja leveys lisälämmön funktiona kalliokaivannoissa.

Kaivojen routasuojaus

Salaojakaivot toimivat helposti kylmäsiltana. FINNFOAM:ista saa leikattua helposti salaojakaivon muotoisen reiän. Sisuspalasta saadaan kätevästi salaojakaivon sisälle kansi, jonka tulisi olla mahdollisimman tiivis. Luja, jäykkä ja vesitiivis FINNFOAM-eriste kestää hyvin kansilevynä. Ruuvit laitetaan kaivon kylkeen samalle korkeudelle kuin ympäröivä routaeriste. Kanteen kannattaa laittaa ruuvi, jotta kannen ylös nostaminen sujuu helposti.

Samalla periaatteella voidaan suojata myös muut kaivot jäätymiseltä. Jäykkä FINNFOAM-eriste kantaa oman painonsa myös suuremmilla jänneväleillä.