Routaeristys

Luja ja vettymätön routaeristys

Routaeristys on rakentamisen perusasioita. Kohteessa routaeristeenä kaksi kertaa FINNFOAM FL-300/70mm.

Rakennuksen routasuojaus

Routasuojaus on yksi rakentamisen perusasioista. Routasuojauksen tulee toimia luotettavasti vähintään 50 vuotta. Jälkeenpäin routaeriste on kallis ja työläs uusia. Routaeristeen tärkein ominaisuus onkin luotettavuus! Routaeristeeksi tarkoitetulle tuotteelle tulee aina ilmoittaa vedenimeytyvyys upotuksessa ja sulatus-jäädytys-kestävyysominaisuus. Testit kuvastaa hyvin olosuhteita, joihin routaeriste joutuu maassa varmuuskertoimet huomioiden. Näiden testitulosten pohjalta routaeristeille lasketaan myös kostea lämmönjohtavuus (λU), jota tulee käyttää myös niiden mitoituksessa RIL225-2023 ohjeen mukaisesti.

Nollaenergiataloissa alapohjasta vuotava hukkalämpö on niin pientä, että routaeristeiden paksuutta on kasvatettava suorilla seinän osilla 50 % ja nurkissa jopa 100 %. Toinen vaihtoehto on levittää routaeristystä leveämmälle ja asentaa esimerkiksi 3 levyä rinnakkain, jolloin päästään 1,8 metrin routaeristys leveyteen.

Yhtenäinen ja suljettu solurakenne 

FINNFOAM kestää hyvin vaativissakin olosuhteissa esimerkiksi tulvissa tai kuivatusjärjestelmän tehon heikennyttyä. FINNFOAM:in täysin yhtenäinen ja suljettu solurakenne ei päästä sisäänsä puunjuuria, vettä eikä sen mukana kulkeutuvaa maa-ainesta. FINNFOAM-routaeriste ei tarvitse toimiakseen suojamuoveja eikä kuivatusjärjestelmiä. Salaojat ovat kuitenkin erittäin tärkeä osa muiden rakennusosien toiminnassa ja kestävyydessä, eikä niitä saa koskaan jättää pois.

Terassin alusta tulee routaeristää kauttaaltaan.
FINNFOAM FL-300/50mm routaeristeenä kahdessa kerroksessa.

Todellinen lämmönjohtavuus mitataan lambda U-arvolla

Lämmöneristeille ja routaeristeille ilmoitettava lämmönjohtavuus λDeclared kertoo tuotteen lämmönjohtavuuden kuivana. Lämpö-/routaeristeiden suunnittelussa ja mitoituksessa tulee kuitenkin käyttää aina tuotteiden todellisia lämmönjohtavuuksia eli lambda U:ta (λU) RIL 225-2023 ohjeen mukaisesti, jossa on huomioitu esimerkiksi kosteuden eristeen lämmöneristyskykyä heikentävä vaikutus. Jotta λU voidaan laskea esimerkiksi maassa käytettäville eristeille, tulee tietää käytettävän tuotteen vedenimeytyvyys upotuksessa ja diffuusiolla sekä sulatus-jäädytyskestävyystestin jälkeen.

Olemme laskeneet alle FINNFOAM- ja FF-EPS-eristeiden lambda U-arvoja, kun käyttökohde on maassa tai muuten kosteassa käyttökohteessa: routaeriste, käännetty katto (viherkatto), kellarin seinä tai maanvarainen alapohja omalla rivillään. Lisäksi vertailuna vieressä on myös muiden vastaavissa käyttökohteissa käytettyjen EPS-eristeiden parhaita lambda U-arvoja.

Kosteus vaikuttaa maassa käytettävien lämmöneristeiden lämmönjohtavuuteen vedenimeytyvyydestä riippuen.

λU = λD x FT x FM x Fa

λD = Lambda Declared, FT = Lämpötilan muuntotekijä, FM = Kosteuden muuntotekijät, Fa = Vanhenemisen muuntotekijä

FINNFOAM ei vety 

Routaeristeen on pysyttävä aina kuivana. Vettynyt routaeriste ei toimi eristeenä ja jäätyessään se voi rikkoutua ja tämän takia routaeristeelle pitää olla aina sulatus-jäädytys -kestävyystesti tehtynä. Finnfoamin täysin yhtenäinen ja suljettu solurakenne ei vety, vaikka se olisi täysin veden alla pitkään ja välillä jäätyisikin. Ohessa pitkäaikaisen upotuskokeen tuloksia.

Vettymättömyys on routaeristeen tärkein ominaisuus.

FINNFOAM kestää painumatta 

Vaakaan asennettuun routaeristeeseen kohdistuu usein yläpuolisen maanpaineen lisäksi muita kuormia. Nämä ovat yleensä lähinnä pistemäisiä kuormia kuten ajoneuvoliikennettä, maisemointikiviä jne. Eristeen päälle asennetulla yli 30 cm:n maakerroksella voidaan jakaa näiden pistekuormien vaikutus suuremmalle alalle. Toisaalta paras teho routaeristeelle saadaan, kun se asennetaan mahdollisimman lähelle maan pintaa.

FINNFOAM:in suuren puristuslujuuden ansiosta eriste voidaan asentaa myös perustusten alle. FINNFOAM kestää myös painavien työkoneiden painon. Onkin tärkeää valita oikean puristuslujuuden omaava tuote oikeaan paikkaan. Esimerkiksi F-300 on oikea tuote normaalille liikennöidylle piha-alueelle, kun taas rekkaterminaalin piha-alueelle oikea tuote on F-400 tai F-500 eristeet.

FINNFOAM voitti TM Rakennusmaailman vuonna 2011 tekemän routaeristetestin. Lue lisää testin tuloksista täältä!

Sokkelieriste 

FINNFOAM-eristelevyt kestävät hyvin valussa syntyvät rasitukset halkaistua sokkelia tehtäessä. Luja FINNFOAM toimii sokkelieristeenä ja samalla myös valumuottilevynä, jolloin työ on tehokasta. Sileäpintainen FINNFOAM voidaan irrottaa ehjänä valun jälkeen, sillä se ei tartu betoniin. Jos puolestaan eristeen halutaan jäävän kiinni valuun, tulee FINNFOAM:in pintaa hieman karhentaa tai urittaa. FINNFOAM-eriste voidaan jälkikäteen asentaa sokkelin pinnalle mm. saneerauslaastilla. FINNFOAM-levyt voidaan pinnoittaa ohutrappauksella, joka suoritetaan laastin valmistajien ohjeiden mukaisesti. 

Siirtymäkiila tasaa routanousut

Siirtymäkiila routaeristyksessä tasaa routanousuja.

Eristeen alla maa luovuttaa jäätyessään lämpöä. Tämä lisälämpö on verrannollinen alaan A. Mitä suurempi ala A on, sitä enemmän eristeen alle muodostuu lisälämpöä. Routasuojauksen vaikutus on tehokkainta, kun lämmöneriste asennetaan mahdollisimman lähelle maanpintaa. Siirtymäkiilalla tasataan routanousuja, mutta samalla lisätään jäätymisessä syntyvää lisälämpöä.

Routaeristeen mitoitus

Uudistuneet ja uudistumassa olevat ohjeet tuovat routa- ja alapohjan eristeiden laskentaan huomattavasti lisää työtä, jos rakennuksen geometria halutaan hyödyntää. Helpottaakseen suunnittelijoiden työtä Finnfoam teki laskentaohjelman routa- ja alapohjaeristeiden mitoitukseen. 

Lue lisää Finnfoam-laskentaohjelmasta täältä.

Finnfoam Routasuojausopas

Routasuojausopas.

Toimiva ja pitkäikäinen routaeriste on huoltovapaa ja sen tulee toimia koko rakennuksen mitoitetun käyttöiän. Siksi routaeristeen tekniset vaatimustasot tulee asettaa suunnittelussa riittäviksi. Routasuojauksessa routaeristys on kustannustehokkaimpia ja varmimpia tapoja estää vaurioiden syntyminen.

Finnfoam Oy on laatinut oppaan, johon on koottu alan ammattilaisille routaeristyksen keskeisiä periaatteita käytettäessä FINNFOAM-eristeitä (XPS). Periaatteet pohjautuvat RIL:n ja VTT:n ohjeistuksiin.
Opas koostuu seitsemästä osasta:

  1. Yleistä (Routaeristeille asetettuja vaatimuksia)
  2. Lämpimän rakennuksen routasuojauksen mitoitus
  3. Kylmien rakenteiden routasuojaus
  4. Pihojen routasuojaus
  5. Vesi- ja viemärijohtojen routasuojaus
  6. Katujen routasuojaus
  7. Teiden routasuojaus

Alla olevan lomakkeen täyttämällä, saatte sähköpostiinne linkin, josta voitte ladata Finnfoam Routasuojausoppaan käyttöönne!