Laastariratkaisujen aika on ohi energiatehokkuudessa

TÄRKEINTÄ ON KIINNITTÄÄ HUOMIO ITSE YDINONGELMAAN, ELI MITEN RAKENNUSTEN LÄMMITYSTARVE SAADAAN ENSIN ’MAHDOLLISIMMAN ALAS.

KUN SUOMI PYRKII kohti hiilineutraaliutta sekä energiatehokkuusdirektiivien vaati­musten täyttämistä, suurin potentiaali toi­menpiteille löytyy kotimaisesta kiinteistökannasta: Ne kuluttavat nykyisellään noin 40 prosenttia Suomessa käytetystä energias­ta.

Jostain syystä Suomessa energiatehok­kuustoimenpiteitä on tehty väärässä järjes­tyksessä, tekniikka edellä.

Esimerkiksi lämmitysjärjestelmien vaih­toon on suunnattu insentiivejä, vaikka tällä ei ole vaikutusta juurisyyhyn, rakennusten tarpeettoman suureen energiankulutukseen ja tehon tarpeeseen kovilla pakkasilla, vuota­vista rakenteista johtuen. Myöskään panostus kiinteistöautomaatioon tai ovien ja ikkunoiden vaihta­minen energiatehokkaam­maksi on vain hienosäätöä, jos julkisivu vuotaa lämpöä harakoille.

Laastariratkaisujen tekemisen sijaan tärkeintä on kiinnittää huomio itse ydinongelmaan, eli miten rakennusten lämmitystarve saadaan ensin mahdollisim­man alas. EU:n energiatehokkuusdirektiivi EED:n periaatteen mukaisesti ”energiatehokkuus ensin”.

SUURIN PALA RATKAISUA on kunnollinen lämmöneristys, jonka avulla päästään aitoon, rakenteelliseen energiatehokkuuteen.

Vain hyvin eristetty talo ei vuoda, johda eikä säteile lämpöä ulospäin, jolloin lämmi­tystarve pienenee oleellisesti. Julkisivun lisäksi täytyy lisäeristää myös alapohja ja kattokin. Vasta tämän jälkeen kannattaa ryhtyä suunnittelemaan, miten tarvittava lämmitys toteutetaan mahdollisimman vähäpäästöisesti.

Yksi syy lisälämmöneristyksen alihyödyn­tämiseen löytyy tietotaidosta, mutta suurim­pana on varmasti osaoptimointi lyhyellä aikajänteellä, joka ei koskaan johda optimaalisiin ratkaisuihin pitkäikäisesti.

EPBD eli rakennusten energiatehokkuus­ direktiivi tuo tähän tervetullutta ryhtiä ja linjaa ensikertaa, kuinka vanha kiinteistö­kanta tulee saattaa päästöttömäksi. Tulevai­suudessa tuleekin aina kiinteistöjä korjatta­essa laittaa rakenteiden energiatehokkuus kuntoon.

KUNNOLLINEN ERISTÄMINEN on järkevä in­vestointi: Lämmityslaskut pienenevät ja säästöä syntyy myös, kun lämmitysjärjestel­mää ei tarvitse mitoittaa yläkanttiin. Hyvin eristetty talo säilyttää myös arvonsa tulevaisuu­dessa ja säilyy sähkökat­kotilanteessa pidempään lämpimänä. Tämä resi­lienssi auttaa varautumi­sessa poikkeuksellisiin tilanteisiin.

Nyt on juuri oikea aika panostaa todelliseen, rakenteelliseen energiate­hokkuuteen. Näköpiirissä ei ole parempaa ajankoh­taa kuin kuluva vuosi 2024 laittaa nämä asiat kun­toon kustannustehokkaas­ti. Tiukentuvan lainsää­dännön suuntaviivat ovat tiedossa, ja tarjolla on tekijöitä, materiaaleja ja kannustimia, kuten taloyhtiöille suunnatut vihreät lainat ja Euroopan investointirahaston myöntämiä EIR-­takaukset, joita myönnetään energiate­hokkuutta parantaville investoinneille.

Tarvitaan vain päätöksiä ja nopeita liik­keellelähtöjä. Säästöistä kiinteistönomistajat pääse­vät nauttimaan heti.

Asso Erävuoma
Varatoimitusjohtaja
Finnfoam Oy

Rakennuslehden näkökulma 04/2024

Lisätietoja:

Asso Erävuoma

Varatoimitusjohtaja
Kehitys- ja markkinointi

+358 2 777 3055